• Besteld voor 16 uur = de volgende werkdag verzonden

Wedstrijdreglement

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: “Reglement”) regelt de wedstrijd “Raad  en win” (hierna: “Wedstrijd”) georganiseerd door de Plukke bv, met maatschappelijke zetel te Steenovens 10, 2440 Geel, ingeschreven in de KBO onder nummer BE 0779.841.101, te contacteren via welkom@plukke.be of op 014/74 86 83 (hierna: “Organisator”).

1.2 Deze wedstrijd omvat geen aankoopverplichting.

1.3 Dit wedstrijdreglement kan steeds online geraadpleegd worden via de pagina https://www.plukke.be/wedstrijdreglement. Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit wedstrijdreglement.

1.4 Deze wedstrijd loopt van maandag 03 juli 2023 om 12u00 tot woensdag 12 juli 2023 om 12u00 (hierna: “Duurtijd”).

Artikel 2 – Deelnemingsvoorwaarden

2.1 De wedstrijd staat open voor alle personen die gedurende de volledige duurtijd van de wedstrijd hun domicilie hebben in België of Nederland.

2.2 Mogen deelnemen, maar worden uitgesloten van winst:

1) Personen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de organisatie van deze wedstrijd, daarin zonder beperking begrepen, medewerkers van de organisator, personeel van het eventueel toezichthoudend gerechtsdeurwaarderskantoor, medewerkers van derden die rechtstreeks hebben meegewerkt aan de organisatie van deze wedstrijd;

2) Familieleden tot in de tweede graad van voormelde personen;

3) Eenieder die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn is als voormelde personen.

2.3 Deelnemen is beperkt tot één deelname per persoon.

Belangrijk: Het is niet toegelaten om gebruik te maken van andere identiteiten of gelijk welke andere wijze om meer dan één keer te trachten deel te nemen aan de wedstrijd.

Artikel 3 – Verloop van de wedstrijd

3.1 Algemeen:
Deelnemers aan de wedstrijd dienen binnen de duurtijd:

Een antwoord te geven op de wedstrijdvraag op de online wedstrijdpagina https://www.plukke.be/win.

De bijhorende schiftingsvraag te beantwoorden op de online wedstrijdpagina https://www.plukke.be/win.

Hun persoonsgegevens achter te laten op de voorziene invulformulieren.

Het wedstrijdreglement en de privacy policy te aanvaarden.

Al dan niet hun akkoord te geven met het bewaren van hun gegevens voor commerciële doeleinden na afloop van de wedstrijd.

3.2 Bepaling van de Winnaars:
Op vrijdag 14 juli 2023 worden drie winnaars gekozen op basis van:

Een juist of zo juist mogelijk antwoord op de wedstrijdvraag.

Een zo juist mogelijk antwoord op de schiftingsvraag.

De winnaars worden persoonlijk verwittigd per e-mail op het aangegeven e-mailadres met een persoonlijke uitnodiging om de prijs in ontvangst te nemen op een samen afgesproken tijdstip. Daarnaast wordt hun identiteit en hun antwoorden bekendgemaakt op de social media kanalen van de organisator.

Door hun deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met het bekendmaken op de social media kanalen van deze gegevens voor de duur van de wedstrijd en tot onbepaalde tijd na afloop. Indien u niet één van de winnaars bent, zal u hiervan niet op de hoogte gebracht worden.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Prijzen:
Met deze wedstrijd kunt u de volgende drie prijzen winnen:

  1. 8 producten naar keuze geleverd in 1 Plukke doos.
  2. Plukke Aperobox t.w.v. € 35.
  3. Een kortingscode, goed voor 20% korting op je volgende bestelling.

De organisator behoudt zich het recht voor om een aangeboden prijs te vervangen door een gelijkaardige prijs van dezelfde waarde.

4.2 Voorwaarden:

De prijs kan niet worden ingeruild voor een tegenwaarde in geld (of andere goederen). Een prijs is niet overdraagbaar, ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

De organisator biedt geen enkele garantie met betrekking tot een prijs of de bruikbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid ervan voor welk doel dan ook en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor annuleringen of verschuivingen van bepaalde activiteiten. De organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

4.3 Overhandiging prijs:

De winnaar krijgt via e-mail een melding dat hij of zij de prijs heeft gewonnen. De winnaar dient zich binnen de 14 dagen na dergelijk bericht te melden bij de organisator.

4.4 Verificatie:

De organisator behoudt zich het recht voor om bij opeising van de prijs, de vervulling van de wedstrijdvoorwaarden door de winnaar te controleren, onder meer via identificatie van de winnaars door voorlegging van de identiteitskaart. Indien de registratiegegevens niet overeenstemmen met de identiteitskaart, wordt de prijs niet overhandigd en zal deze aan een andere persoon worden toegekend.

4.5 Alternatieve uitreiking:

Bij het niet opeisen van de prijs binnen 14 dagen volgend op het bericht van bekendmaking aan de winnaar, vervalt het recht van de winnaar op de prijs. De organisator behoudt zich het recht voor om niet-afgehaalde prijzen in te houden.

Artikel 5 – Diskwalificatie, Opschorting of Annulering

5.1 Diskwalificatie:

Elke inbreuk op dit wedstrijdreglement of elke fraude leidt tot de diskwalificatie van de deelnemer. De organisator kan een deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit wedstrijdreglement. De deelnemers die gediskwalificeerd worden zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de wedstrijd. In al deze gevallen zullen de beslissingen van de organisator definitief zijn en daartegen staat geen beroep open.

5.2 Overmacht:

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de wedstrijd overeenkomstig huidig wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van ziekte, schade, overmacht of andere redenen die buiten de invloed van de organisator vallen.

5.3 Voorbehoud:

De organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen of om de deelnemingsvoorwaarden, de prijzen of elke andere modaliteit ervan op elk ogenblik en naar eigen inzicht en goeddunken te wijzigen, zelfs buiten enige situatie van overmacht en zonder dat de deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten aanzien van de organisator.

Artikel 6 – Kosten

De volledige kosten voor deelname aan de wedstrijd zijn volledig ter uwen laste. In geen geval kan u de kosten voor uw deelname terugvorderen van de organisator. De organisator stelt alles in het werk om een deelname voor iedereen mogelijk te maken. Wanneer het aantal deelnameformulieren op zijn, is de organisator niet verplicht om nieuwe deelnameformulieren te laten bijmaken binnen de duurtijd.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 De organisator is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is verwittigd van het risico op dergelijke schade.

7.2 Indien de wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de deelnemers beëindigd zou worden, behoudt de organisator zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.

7.3 Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen de organisator, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de wedstrijd, de aanduiding van de winnaar en het al of niet toewijzen van de prijs. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de wedstrijd, zoals vermeld in het vorige lid.

7.4 Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de organisator.

Artikel 8 – Privacy

8.1 Algemeen:

Bij de registratie en deelname aan de wedstrijd deelt u aan de organisator persoonsgegevens mee. De gegevens van de deelnemers die zich registreren worden opgenomen in het bestand van de organisator.

8.2 Verantwoordelijke – Wet – Aangifte:

De organisator verwerkt deze persoonsgegevens in alle omstandigheden met respect voor de algemene verordening gegevensbescherming 2016/279 alsook 2018 (hierna: “GDPR”) en ook Boek XII van het Wetboek Economisch Recht betreffende de elektronische handel. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de organisator, zoals beschreven in de inleiding van huidig reglement. De algemene privacyverklaring van de organisator is integraal van toepassing op deze wedstrijd en is te vinden op: https://plukke.be/privacy-policy/. De bedoelde persoonsgegevens omvatten de naam en voornaam, e-mailadres, postcode en stad waar de deelnemer woonachtig is.

8.3 Doeleinde:

Uw gegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met u in contact te treden met betrekking tot uw deelname, om de prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen. Indien u daartoe uw expliciete toestemming geeft, kunnen uw gegevens na afloop van de wedstrijd bewaard worden om u op de hoogte te houden van toekomstige acties en aanbiedingen van de organisator.

8.4 Rechten:

U beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van uw gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan de organisator op welkom@plukke.be. Indien u de gehele of gedeeltelijke verwijdering van uw gegevens vraagt voor het einde van de wedstrijd, zodat de organisator u niet meer kan contacteren, kan uw deelname ongeldig worden verklaard en kunt u alle recht op enige prijs verliezen.

Artikel 9 – Conflicten

9.1 Klachten:

Elke klacht in verband met deze wedstrijd moet per e-mail verstuurd worden uiterlijk binnen de 8 werkdagen volgend op het einde van deze wedstrijd naar welkom@plukke.be. De deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met betrekking tot huidig reglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met de organisator alvorens een gerechtelijke procedure op te starten. In geen geval zullen klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden. Bij iedere klacht zal de beslissing van de organisator bindend zijn en zal hiertegen geen verhaal mogelijk zijn.

Wanneer een van de bepalingen van dit reglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit wedstrijdreglement onverkort gelden.

9.2 Recht & Rechtbank:

Huidig wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiende uit de wedstrijd, zullen ter beslechting uitsluitend gebracht worden voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.

Laatst bewerkt op donderdag 27 juni 2023.

Scroll naar boven