• Besteld voor 16 uur = de volgende werkdag verzonden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

Naam: Plukke BV
Ondernemingsnummer: BE0779841101
Maatschappelijke zetel: Hikstraat 47, 2200 Herentals
E-mailadres: welkom@plukke.be
Telefoonnummer: +32 (0)14 74 86 83
Website: www.plukke.be
Bankrekeningnummer: BE53 0019 2207 0053

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument.
 2. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 3. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor de bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met de bijzondere voorwaarden kan de consument altijd de meest voordelige tekst in zijn/haar voordeel inroepen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op een moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling zal in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 5. Plukke BV heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder verwittiging aan te passen.

 

Artikel 3 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Alle afbeeldingen zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 4 De overeenkomst

 1. De bestelling is compleet en de overeenkomst is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail. Bestellingen zonder geldige betaling worden niet aanvaard of verwerkt.
 2. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan het winkelmandje en maak je aansluitend een account aan. Vervolgens kies je de wijze van levering en aanvaard je de algemene voorwaarden. Tenslotte kies je een betalingswijze, voer je de betaling uit en krijg je een bevestigingspagina. Als je deze stappen hebt doorlopen, is de aankoop definitief.

 

Artikel 5 Prijzen en verzendkosten

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat de consument de aankoop definitief plaatst.

 

Artikel 6 De betaling

 1. Bestellingen worden in rekening gebracht via de door de consument opgegeven betaalmethode.
 2. Wij kunnen enkel betalingen via de betaalmethodes vermeld op onze website aanvaarden
 3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

 

Artikel 7 Conformiteit

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtigen die je mag hebben rekening houdend met de specificaties van het product. Wij garanderen ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

 

Artikel 8 De levering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De ondernemer is niet aansprakelijk indien een bestelling retour komt door een adresfout.
 3. Bestellingen worden aangeboden op het leveringsadres in 2 werkdagen. Deze levertermijn is indicatief. Aan deze levertermijn kan de consument geen rechten ontlenen. De overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 4. Indien wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan de consument kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betalen wij uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.
 6. Leveringen gebeuren uitsluitend met de door de ondernemer aangeduidde transportpartner.
 7. Als de consument de goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat de consument ze liever niet wil houden is de consument verantwoordelijk voor het transport. Deze goederen dienen ongeopend en onbeschadigd te zijn en toekomen bij Plukke BV op het adres Hikstraat 47, 2200 Herentals.
 8. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de ondernemer heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

Artikel 9 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

 

Artikel 10 Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Aritkel 11 Herroeppingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een email te sturen naar welkom@plukke.be. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 6. Uiterlijk binnen 14 dagen nadat we de bestelling teruggekregen hebben zal de ondernemer de volledige aankoopprijs terugbetalen. De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, of indien niet mogelijk, via overschrijving naar een bankrekeningnummer.
 7. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 8. Om je herroepingsrecht, snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar welkom@plukke.be. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan Plukke BV, Hikstraat 47, 2200 Herentals, welkom@plukke.be:

Ik deel u hierbij mede dat ik de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep: …

Besteld op /Ontvangen op

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

 

Artikel 12 Klachten en geschillen

 1. De ondernemer doet er alles aan om klachten te voorkomen. Plukke BV hanteert een klachtenbeleid waarvoor de consument zich kan richten aan welkom@plukke.be. We komen binnen vijf werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 3. Bij klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform. (http://ec.europa.eu/odr)
Scroll naar boven